Privacy Policy

Όροι Χρήσης & Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (privacy policy)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η 4A Express που εδρεύει στην Βελεστίνου 7, Αθήνα και Αθαλάσσης 107 Λευκωσία  με την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@skynetworldwide.gr (εφεξής καλούμενος “4A EXPRESS”), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή χρηστών της ιστοσελίδας.

Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον DPO μας στο τηλ. 210 9966661 ή στο email info@skynetworldwide.gr

 Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας:

Δε συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies.

Β) Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής Φόρμας Επικοινωνίας:

συλλέγουμε το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας.

 Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστoτoπου μας και ιδίως για να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την 4A EXPRESS;

Νομιμοποιούμαστε να προβαίνουμε σε επεξεργασία των ανωτέρω αναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων δυνάμει των εννόμων συμφερόντων μας ή της συγκατάθεσης που μας έχετε παράσχει.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του 4A EXPRESS, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, καθώς και η συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία μηχανογράφησης.

Αποστέλλουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της 4A EXPRESS.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων των χρηστών από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα

  • πρόσβασης στα Δεδομένα σας,
  • διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων,
  • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη,
  • φορητότητας των Δεδομένων σας,
  • περιορισμού της επεξεργασίας
  • εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας/ άρσης της συγκατάθεσής σας.

Άσκηση Δικαιωμάτων που αφορούν τα Δεδομένα των χρηστών

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να μας υποβάλλετε, εγγράφως, αίτημα με υποβολή αιτήσεως είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση  Βελεστίνου 7, 11523 Αθήνα υπόψη DPO είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@skynetworldwide.gr

H 4A EXPRESS απαντάει στα Αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1)  μηνός από τότε που θα λάβει το Αίτημα. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων δύο (2)  μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

H 4A EXPRESS δε λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων των χρηστών, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα των χρηστών είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική ενημερώνεται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο τυγχάνουν επεξεργασία τα Δεδομένα των χρηστών, θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του 4A EXPRESS επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ όπου οι επισκέπτες/χρήστες θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά.

 

el